Menu Luk

Vedtægter – Støtteforeningen DB Veddum

§1 Foreningens navn

§1 Støtteforeningen Veddum DB

§2 Foreningens hjemsted

§2 Mariagerfjord kommune

§3 Foreningens formål

§3 Støtteforeningen har til formål at indsamle likvide midler, som Dagligbrugsen kan ansøge så snart der skal laves vedligehold. Denne fond kan eventuelt også bruges til ekstraordinære udgifter i form af arrangementer eller lignende. Foreningen kan ikke benyttes til drifts omkostninger, og er således udelukkende til vedligehold og ekstraordinære udgifter

§4 Medlemskab

§4.1 Alle der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen når kontingentet er betalt.

§4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling

§5 Generalforsamlingen

§5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.

§5.3 Forslag til dagsordenen skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling, og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

§5.4 Stemmeret, alle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn- dog har intet medlem mere end én stemme

§5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan væges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

§5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg

§5.7 Generalforsamlingens dagsorden
* Valg af dirigent
* Bestyrelsens beretning
* Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
* Indkomne forslag
* Forslag til handlingsplan og budget
* Valg af bestyrelse og supplean
* Valg af revisor
* evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

§6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer af foreningen ønsker det.

§6.2 Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling

§7 Bestyrelsen

§7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

§7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum 1 formand og 1 kasserer

§7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

§7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

§7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

§8 Økonomi

§8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)

§8.2 Regnskabet føres af kasseren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

§8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor

§9 Aftaleret

§9.1 Det er formanden eller kasseren i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen

§9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen

§10 Vedtægtsændringer

§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget

§11 Opløsning

§11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum

§11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.